top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. De dienstverlening van de advocaten behelst alle taken die aan de advocaat door de wet of door de reglementen van de Ordes zijn toegelaten zoals het geven van juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken.

  2. Voor deze dienstverlening worden kosten en ereloon aangerekend door middel van een factuur en een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. De kosten kunnen bestaan uit specifieke dossierkosten, overheadkosten en gerechtskosten. Het ereloon wordt begroot volgens de beginselen vervat in art. 446ter Ger.W. tenzij andersluidende overeenkomst.
    De advocaten hebben het recht om gedurende de dienstverlenging op het door hen zelf bepaalde tijdstip of op verzoek van de cliënt, voorschotten te vorderen of tussentijdse afrekeningen te maken in functie van de op korte termijn te voorziene gerechtskosten, de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties.

  3. Elke betalingsachterstand geeft de advocaat het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald. Wegens dezelfde redenen of redenen eigen aan de deontologie kan de advocaat de dienstverlening beëindigen mits de cliënt daarvan in kennis te stellen.

  4. De cliënt ontvangt bij het beëindigen van de dienstverlening een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Klachten of protesten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de afrekening te worden gemaakt.

  5. De facturen zijn betaalbaar voor de vermelde vervaldag op de bankrekeningen vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de rentevoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke laattijdige betaling geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR ter dekking van de administratieve kosten. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

  6. De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen afdeling Gent of de Vrederechter van het 1ste kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over alle betwistingen en geschillen. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

bottom of page